Un contenidor per a cada tipus de residu

Contenidors metàl·lics

De 2m3 a 40m3.

Compactadores

De 10m3 a 40m3.

Autovoltejadors

Per aixecar i voltejar contenidors de 80L a 1100L i buidar-los dins la compactadora.

Contenidors cisterna

Adequat pel transport i emmagatzematge de productes líquids perillosos o no perillosos.

Contenidors de plàstic

De 120L a 1100L.

Confidencial

Per la documentació i altres materials confidencials. Capacitat de 80L a 360L.

Caixa palet

Amb capacitat d’1m3 per emmagatzemar residus perillosos.

Papereres selectiva

Pensades per la segregació de residus a les oficines. Capacitat de 80L.

Bidons i GRGs

De plàstic o metàl·lics (per residus perillosos i ADR). Amb capacitat dels 60L als 200L.

Sac Net

Contenidor flexible amb capacitat d’1m3 per runes i RCDs.

Big Bags

Contenidors flexibles amb capacitat d’1m3 per a residus especials i ADR.

Rotocompactadora

Treballa mitjançant un corró giratori que premsa i tritura el material abocat.