SERVEIS

Especialitzats en la gestió integral de tot tipus de residus.

Coneix tots els nostres serveis!

 

 

SERVEIS

Especialitzats en la gestió integral de tot tipus de residus.

Coneix tots els nostres serveis!

 

 

A Vilà Vila Serveis ambientals oferim un tracte personalitzat, àgil i pròxim, atenent les diferents necessitats dels clients buscant la millor solució per a tots els sectors. L’equip de professionals de l’empresa realitza un estudi personalitzat per a cada tipus de residu i així poder oferir la millor gestió mediambiental i econòmica per al client.

Contenidors

Oferim diferents tipus de contenidors, compactadores i embalatges aptes per a la gestió i transport de qualsevol tipus de residu, adequats a tots els sectors.

Transport

Disposem d’una àmplia flota de vehicles per tal de recollir qualsevol tipus de residu i producte (granel, líquids, pastosos, runes i altres). Autoritzats per RE i ADR.

Desembussaments

Neteges i manteniments preventius. Gestió i buidat de fosses sèptiques. Solució d’emergències per inundacions. Inspecció de canonades i localització amb càmera de televisió. Urgències 24h, 365 dies l’any.

Destrucció confidencial

Disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la recollida i la destrucció d’informació confidencial en qualsevol tipus de suport.

Residus perillosos

El nostre equip de professionals i tècnics especialitzats identifica els vostres residus mitjançant una presa de mostres que analitzem en un laboratori acreditat. Transports ADR.

Assessoria tècnica

Posem a la vostra disposició el Departament d’Assessoria Ambiental per poder oferir la millor gestió medi ambiental dels vostres residus.

Efectuem la recollida selectiva de residus en nombroses comarques i municipis de Catalunya, a empreses i organismes públics.La recollida selectiva de les diferents fraccions de residus es realitzada per una amplia i moderna flota de vehicles (compactadors, grues i pops) que presten el servei a tots els sectors:

 

  • Organismes públics (ajuntaments, escoles, consells comarcals, centres sanitaris, etc)
  • Establiments comercials, hotelers, serveis professionals, altres.
  • Establiments industrials.

 

Els residus recollits son transportats a les plantes autoritzades per Vilà Vila de reciclatge i valorització o també es poden transportar a aquelles plantes que requereixin els organismes públics per motius de conveni.

RESIDUS RECOLLITS
TIPUS DE RESIDU CODI LER
Rebuig/ voluminosos (Mescla de residus assimilables a
municipals)
200301 200199
Orgànic (Restes de menjar, verdures, fruita, closques, peles, carn, peix,farines) susceptibles de degradar-se biològicament. 200108 200201
Paper/Cartró (fracció residual dels residus municipals constituïda per paper,diaris,revistes, envàs de paper i envasos de cartró). 200101
Envasos lleugers (fracció residual dels residus municipals constituïda pels embalatges de plàstic, brics i llaunes). 150102 150105 150106 150104
Vidre (envasos de vidre usat). 200102
Residus voluminosos (residus d’origen domèstic que per la seva grandària (mobles, electrodomèstics, matalassos, etc.), així com les restes vegetals resultants de poda dels espais enjardinats. 200307 200201

L’objectiu de la recollida selectiva és recollir segregadament els diferents residus per possibilitar així el seu reciclatge i la fabricació de nous productes, evitant així que es destinin a abocadors o incineradores.

RESIDUS NO PERILLOSOS QUE GESTIONEM
Paper i cartró
Plàstics
Envasos (Metàl·lics i plàstics)
Fusta, palets i serradures
Vidre i ampolles
Tèxtil
RAEE Residus Aparells Elèctrics i Electrònics
Runes (Terra, formigó, ceràmica…)
Rebuig o mescla de residus municipals
Cautxú (Pneumàtics, cintes transportadores)
Residus vegetals / poda
Tonners
Ferralla i metalls
Productes cosmètics
Olis vegetals
Residus de la indústria alimentària
Residus provinents d’escorxadors (Fangs, fems, teixits animals…)
Residus de fundicions (Escòries, sorres, pols d’aspiració, cendres….)
Fangs de depuradora
Fibra de vidre
Residus d’esbast de depuradores (Cribat)
Aigües i fangs de fosses sèptiques
Cables
Envasos compostos (Tetrabricks, etc..)
Residus polvorolents
Residus biodegradables de cuines i restaurants
Minerals
Solucions aquoses (Aigües de cabina de pintura)
Pintures, tintes, adhesius i resines
Residus de neteja viària
Residus voluminosos
Residus de mercats
Detergents no perillosos
Medicaments no perillosos
Aerosols
Lixiviats d’abocadors no perillosos
Carbó actiu
Diagnosis per imatge (Radiografies, ressonàncies…)
Piles i bateries no perilloses (per exemple alcalines)
Catalitzadors
Negre de carbó
Colorants i pigments no perillosos
Betums
RESIDUS PERILLOSOS QUE GESTIONEM
Piles, bateries i acumuladors
Fluorescents i làmpades de mercuri
Frigorífics
Aires Condicionats
Gasos en recipients a pressió (extintors, aerosols, bombones de butà…)
Bidons amb restes de substàncies perilloses
Draps absorbents (Impregnats)
Reactius de laboratori
Filtres d’oli
Productes farmacèutics i medicaments citotòxics i citostàtics
Taladrines
Olis minerals i sintètics
Dissolvents halogenats i no halogenats
Pintures (base aigua i base dissolvents)
Aigües de pintures
Aigües fosfatades
Banys i llots cròmics
Productes cianurats
Grasses
Pintures, tintes, adhesius i resines
Líquid fixador i revelador (Indústries gràfiques)
Àcids (Salfumant, desincrustants….)
Bases (Sosa Càustica, lleixiu, amoníac…)
Líquids de frens
Anticongelant
Fitosanitaris (insecticides, herbicides, adobs….
Productes comburents (Peròxids com per exemple aigua oxigenada)
Terres contaminades
Hidrocarburs (Gasolina, gasoil…)
Aigües i sorres provinents de túnels de rentat
Poliols i Glicols
Fibrociment (Materials aïllants amb amiant)
RAEE (Ferralla elèctrica i electrònica)
Transformadors i condensadors que contenen PCBs
Residus polvorolents (Pols de Zenc, de pintura….)
Fangs de depuradora
Lixiviats d’abocadors
Peròxids
Residus amb crom
Colorants i pigments
Altres